bg_head_experience

Experience

Warehouses L’oreal (W14)

เจ้าของโครงการบจ. ไทคอน โลจิสติกค์ พาร์ค
ประเภทงานอาคารคลังสินค้า
ขนาดโครงการ25,000 ตารางเมตร
ปีที่ก่อสร้าง2558
สถานที่อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา

GALLERY