bg_head_experience

Experience

Warehouse Makro (W1/1)

เจ้าของโครงการบจ. ไทคอน โลจิสติกค์ พาร์ค
ประเภทงานอาคารคลังสินค้า
ขนาดโครงการ27,885 ตารางเมตร
ปีที่ก่อสร้าง2558
สถานที่อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

GALLERY