bg_head_experience

Current Projects

Warehouse DG3

เจ้าของโครงการบจ. ไทคอน โลจิสติกค์ พาร์ค
ประเภทงานอาคารคลังสินค้า
ขนาดโครงการ6,000 ตารางเมตร
ปีที่ก่อสร้าง2558
สถานที่อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา

GALLERY