bg_head_experience

Experience

ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟทางคู่ หนองปลาไหล-หัวหิน

เจ้าของโครงการการรถไฟแห่งประเทศไทย
ประเภทงานสะพานข้ามทางรถไฟ
ขนาดโครงการ17 สะพาน
ปีที่ก่อสร้าง2563
สถานที่หนองปลาไหล-หัวหิน

GALLERY