bg_head_experience

Current Projects

คลังสินค้า นามยง เทอร์มินอล

เจ้าของโครงการบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ประเภทงานออกแบบและก่อสร้างอาคารโรงงานคลังสินค้า
สถานที่บางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ขนาดโครงการ29,812 ตารางเมตร
ปีที่ก่อสร้าง2567