bg_head_experience

Current Projects

ออกแบบและก่อสร้างอาคารคลังสินค้า นามยง เทอร์มินัล

เจ้าของโครงการบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ประเภทงานออกแบบและก่อสร้างอาคารคลังสินค้า
ขนาดโครงการ34,322 ตารางเมตร
ปีที่ก่อสร้าง2565
สถานที่นิคมอุตสาหกรรม WHA ชลบุรี 1 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

GALLERY