bg_head_experience

Current Projects

อาคารคลังสินค้า HTH ASSETS (UNIT) / NEW LONG ITEM STORE

เจ้าของโครงการบจ. เฮเฟเล่ (ประเทศไทย)
ประเภทงานอาคารคลังสินค้า
ขนาดโครงการ-ตารางเมตร
ปีที่ก่อสร้าง2563
สถานที่บางนา-ตราด กม.22 จ.สมุทรปราการ

GALLERY