bg_head_experience

Experience

อาคารเวิร์คช็อป HTH ASSETS ( UNIT ) MEP ROOM

เจ้าของโครงการบจ. เฮเฟเล่ (ประเทศไทย)
ประเภทงานอาคารเวิร์คช็อป
ขนาดโครงการ-ตารางเมตร
ปีที่ก่อสร้าง2563
สถานที่บางนา-ตราด กม.22 จ.สมุทรปราการ

GALLERY