bg_head_experience

Experience

บจ. เฮเฟเล่ (ประเทศไทย)

เจ้าของโครงการบจ. เฮเฟเล่ (ประเทศไทย)
ประเภทงานอาคารคลังสินค้า
ขนาดโครงการ16,868 ตารางเมตร
ปีที่ก่อสร้าง2562
สถานที่บางนา-ตราด กม.22 จ.สมุทรปราการ

GALLERY