กิจกรรมอบรมป้องกันระงับอัคคีภัย

บริษัท โปทีม บิลเดอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมป้องกันระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการให้กับพนักงานของบริษัท เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2558