กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี

บริษัท โปทีม บิลเดอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ให้กับพนักงานของบริษัท ที่โพราลัย เลเซอร์ ปาร์ค เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558