ทำบุญไหว้พระประเทศอินเดีย

บริษัท โปทีม บิลเดอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมแสวงธรรม บำเพ็ญบุญ บูชาพระรัตนตรัย ณ ประเทศอินเดีย เมืองพุทธคยา พาราณสี กุสินารา วันที่ 12-16 ตุลาคม 2562

กิจกรรมอบรมป้องกันระงับอัคคีภัย

บริษัท โปทีม บิลเดอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมป้องกันระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการให้กับพนักงานของบริษัท เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2558

กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี

บริษัท โปทีม บิลเดอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ให้กับพนักงานของบริษัท ที่โพราลัย เลเซอร์ ปาร์ค เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558